NIET CREATIEF, WEL BELANGRIJK

ALGEMENE VOORWAARDEN

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en diensten geleverd door Jeroen Smolders Media. Afwijkingen zijn alleen geldig als deze schriftelijk overeengekomen zijn.
 • Jeroen Smolders Media voert de opdracht uit naar beste inzicht en vermogen. De uitvoering zal plaatsvinden in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap.
 • De opdrachtgever zorgt ervoor dat alle informatie, die Jeroen Smolders Media nodig heeft voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig wordt verstrekt.
 • Wijzigingen in de opdracht door de opdrachtgever, die extra werk veroorzaken, worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht als meerwerk.
 • Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn. Bij overschrijding dient de opdrachtgever Jeroen Smolders Media schriftelijk in gebreke te stellen.
 • Prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.
 • Alle door Jeroen Smolders Media geleverde zaken en rechten blijven eigendom van Jeroen Smolders Media totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit de overeenkomst volledig is nagekomen.
 • Klachten over het werk moeten binnen 14 dagen na ontdekking, maar uiterlijk binnen 30 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk gemeld worden aan Jeroen Smolders Media.
 • Beide partijen kunnen de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door de opdrachtgever, heeft Jeroen Smolders Media recht op compensatie vanwege het ontstane bezettingsverlies.
 • Jeroen Smolders Media is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door aantoonbare nalatigheid of onzorgvuldigheid. Aansprakelijkheid voor indirecte schade is uitgesloten.
 • De opdrachtgever vrijwaart Jeroen Smolders Media tegen aanspraken van derden die verband houden met de uitgevoerde werkzaamheden.
 • In geval van overmacht is Jeroen Smolders Media niet gehouden tot het nakomen van de overeengekomen verplichtingen. Overmacht omvat elke vreemde oorzaak, evenals elke omstandigheid, die in redelijkheid niet voor risico van Jeroen Smolders Media dient te komen.
 • Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar hebben gekregen.
 • Alle intellectuele eigendomsrechten op de door Jeroen Smolders Media ontwikkelde of ter beschikking gestelde materialen berusten bij Jeroen Smolders Media.
 • Op elke overeenkomst tussen Jeroen Smolders Media en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen zoveel mogelijk in onderling overleg worden opgelost.